Quá trình ăn mòn kim loại diễn ra khi xúc trực tiếp với oxy và độ ẩm trong không khí, sinh ra oxit sắt là một sản phẩm của ăn mòn kim loại. Băng keo chống ăn mòn kim loại Xunda T600 sẽ bảo vệ tuyệt đối ống.

Go to Top